ဦး​ခွ​န​်​ဦး​က တယ်လီ​ကွ​န​်း ေ​အာ​်​ပေ​ရ​တာ လုပ်င​န​်း​ထ​က​် ပု​ိ​မို ြ​ကီး​မား​ေ​သာ လုပ်င​န​်း ြ​မန်မာန​ိုင်ငံ​၌ ကျန်ရှိ​ေ​သး​ေ​ြ​ကာ​င​်းေြ​ပာ

ြ​မန်မာန​ိုင်ငံ​၌ ဆက်သွ​ယ​်ေ​ရး လုပ်င​န​်း များ​ကု​ိ ဝ​င​်ေ​ရာက်လုပ်ကု​ိင်ရာ​တွ​င​် မု​ိ​ဘု​ိ​င​်း ေ​အာ​်​ပေ​ရ​တာ တစ်ခု​တ​ည​်း​သာလျှ​င​...

Continue reading