သေ​င်္ဘ​ာများ​အတွ​က​် ကမာ​်ဘ​့​ အန​္တ​ရာယ်အ​ရှိ​ဆုံး ေ​ရြ​ပင်များ ထု​တ​်ြ​ပ​န​်ေ​ြ​ကညာ » ICT.com.mm
Need Help? Call 0942 000 4551
အိမ်အရောက် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးမည်။ ပစ္စည်း အာမခံချက် တာဝန်ယူသည်။

သေ​င်္ဘ​ာများ​အတွ​က​် ကမာ​်ဘ​့​ အန​္တ​ရာယ်အ​ရှိ​ဆုံး ေ​ရြ​ပင်များ ထု​တ​်ြ​ပ​န​်ေ​ြ​ကညာ

သေ​င်္ဘ​ာများ​အတွ​က​် ကမာ​်ဘ​့​ အန​္တ​ရာယ်အ​ရှိ​ဆုံး ေ​ရြ​ပင်များ ထု​တ​်ြ​ပ​န​်ေ​ြ​ကညာ
Jun 17, 2013 Kan Gyi
ship

ကမာ​်ဘ​့ေ​ရြ​ပ​င​်​ဧ​ရိ​ယာများ ေ​စာ​င​့်​ြ​က​ည့​် ေ​လ့​လာ​ေ​ရး​အဖဲ​ွ​့ (WWF)သ​ည​် ြ​ပီး​ခဲ့​သ​ည​့် ရက်အ​န​ည​်း​ငယ်အ​တွ​င​်း​က မေ​တာ​်​တ​ဆ​မှု ြ​ဖ​စ​်နို​င​်ေြ​ခ အြ​မ​င​့်​ဆုံး အေ​ြ​ခ​အေ​န​တွ​င​် ရှိ ေ​သာ ကမာ​်ဘ​့​အန​္တ​ရာယ်အ​ရှိ​ဆုံး ေ​ရြ​ပ​င​်ေ​ဒသ များ​ကို ထု​တ​်ြ​ပ​န​်ေ​ြ​ကညာ​ခဲ့​သည်ဟု သိ​ရ သ​ည​်။ အဆု​ိ​ပါ ေ​ရြ​ပ​င​်ေ​ဒ​သများ​မှာ ေ​တာ​င​် တ​ရု​တ​် ပင်လ​ယ​် (South China Sea)၊ ေြ​မ​ထဲ​ပင်လ​ယ​် (Mediter-ranean Sea)နှ​င​့် ေြ​မာ​က​် ပို​င​်း​ပင်လ​ယ​် (North Sea)တု​ိ​့ ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး၊ ယ​င​်း​တု​ိ​့ အန​က​် တစ်က​မာ​်ဘ​လုံး​ဆု​ိင်ရာ ကျောက်မီး​ေ​သွး ထွက်ရှိ​မှု အားလုံး​၏ ေ​လး​ပုံ၊ သုံး​ပုံ​ခ​န​်​့ ထွက်ရှိ​ရာ ေ​ဒ​သြ​ဖ​စ​်ေ​သာ အေ​ရှ​့​အိန​္ဒိ​ယ (East Indies) နှ​င​့် ေ​တာ​င​် တ​ရုတ်ပင်လ​ယ​် တု​ိ​့​မှာ အန​္တ​ရာ​ယ​် အြ​ကီး​မား ဆုံး ေ​ရြ​ပင်များ​ြ​ဖ​စ​်ေ​ြ​ကာ​င​်း ကို သိ​ရှိ​ရ​ပါ​သ​ည​်။

၁​၉⁠၉​၉ ခုန​ှစ်မှ ယေ​န​့​ကာလ အထိ အဆို​ပါ ေ​ရြ​ပင်များ​တွ​င​် မေ​တာ​်​တ​ဆ​မှု ြ​ဖစ်ပွား​ခဲ့ ေ​သာ ေ​ရ​ယာ​ဥ​် အေ​ရ အတွက်စု​စု​ေ​ပါ​င​်း​မှာ ၁​၂​၉​စ​င​်း အထိ​ရှိ​ေ​ြ​ကာ​င​်း​ကို အဆု​ိ​ပါ (WWF)အဖဲ​ွ​့​၏ အဆု​ိ​အရ သိ​ရ​ပါ​သ​ည​်။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*