The Night of the Rabbit » ICT.com.mm
Need Help? Call 0942 000 4551
အိမ်အရောက် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးမည်။ ပစ္စည်း အာမခံချက် တာဝန်ယူသည်။

The Night of the Rabbit

The Night of the Rabbit
Jun 10, 2013 Nay Aung Latt
www.ign.com

The Night of the Rabbit ဂိ​မ​်း​သစ်ဟာ Point & Click Adventure ဂိ​မ​်း​အမျိ​ုး​အစား​ြ​ဖ​စ​်​ြ​ပီး စကား​ေြ​ပာ​တ⁠တ​်​ြ​ပီး ေ​မှာ​်​အစွ​မ​်းေ​တွ အသုံးချ​တတ်တဲ့ တိ​ရိ​စာ​္ဆန်များ ေ​န​ထိုင်တဲ့ စိတ်ကူး​ယဉ်က​မာ​်ဘ​မှာ ကစား​သူ​ဟာ Jerry အမည်ရ လူ​သား​ေ​ကာ​င​်ေ​လး တ​စ​်ေ​ယာ​က​် ေ​န​ရာ​မှ ေ​န​ြ​ပီး ေ​မှာ​်​ဆရာ​ဆိုး​ြ​ကီး Zaroffကို နှိ​မ​်နှ​င​်း​ဖို​့ ြ​ကိ​ုး​ပ​မ​်း​ရ​မှာ ြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ​်။ တစ်ဂိ​မ​်း လုံး​ကို 2D ကာ​တွ​န​်း​ဇာတ်လ​မ​်း​ပုံ​စံ ေ​ရး​ဆွဲ ထား​ပါ​တ​ယ​်။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*